วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์(VISION)

ภายในปี 2558 โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐาน ความเป็นไทยพร้อมสู่อาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ปรัชญาโรงเรียน    :  “สิกฺขสฺสมนุสฺสา เสฏฐฺา  หมายถึง ผู้ศึกษาเป็นผู้ประเสริฐ

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมงานอาชีพ

อัตลักษณ์  :การงานดี  กีฬาเด่นดนตรีเยี่ยม

คติพจน์โรงเรียน   :  “สิกฺขสฺสมนุสฺสา เสฏฐฺา   หมายถึง ผู้ศึกษาเป็นผู้ประเสริฐ


สีประจำโรงเรียน คือ ชมพู – ฟ้า

ชมพู หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน ปฏิบัติตามหน้าที่โดยไม่ย่อท้อ

ฟ้า  หมายถึง ความร่าเริง แจ่มใส