หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ข้อมูลด้านวิชาการของโรงเรียน

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระพุทธบาท พลานุกูลวิทยาพุทธศักราช 2551

 

1. จุดหมายของหลักสูตร

          แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

2.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระพุทธบาท พลานุกูลวิทยามุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแกปญหา

4. ความสามารถในการใชทักษะ

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระพุทธบาท พลานุกูลวิทยามุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะ เปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้

1.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย                   2.  ซื่อสัตยสุจริต

3.  มีวินัย                                     4.  ใฝเรียนรู

5.  อยูอยางพอเพียง                          6.  มุงมั่นในการทํางาน

7.  รักความเปนไทย                          8.  มีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระพุทธบาท พลานุกูลวิทยาพุทธศักราช 2553 (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 )  มีดังนี้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม. 1

ม. 2

ม. 3

ม. 4 6

—รายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย

 

120

(3 นก.)

 

120

(3 นก.)

 

120

(3 นก.)

 

240

(6 นก.)

คณิตศาสตร์

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

240

(6 นก.)

วิทยาศาสตร์

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

240

(6 นก.)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

160

(4 นก.)

160

(4 นก.)

160

(4 นก.)

320

(8 นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

120

(3 นก.)

ศิลปะ

80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

120

(3 นก.)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

80

(2 นก.)

120

(3 นก.)

ภาษาต่างประเทศ

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

240

(6 นก.)

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน)

880

(22 นก.)

880

(22 นก.)

880