ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา ทองงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561-15 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2558-14 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย พงษ์ภมร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษศักดิ์ หนูทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายเชน คนตรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย มีศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายประโยชน์ หิรัญภัทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม สุขโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงชัย เจริญช่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา จิตรสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบุญ มันครุฑ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25242529
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ แสนท้าว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย สาระทัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515-2524