กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิรินทรา อ่อนศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศรัณยู สุนทรประสิทธิ์
ครู คศ.1

นายธวัชชัย แพงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายจักรกฤษณ์ ศรีไศล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี ทองใบ
ครูผู้ช่วย

นายมนตรี เมืองสนาม
ครูอัตราจ้าง

นายอติพล พานิช
ครูผู้ช่วย