กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิรินทรา อ่อนศรี
ครู คศ.1

นางบุญเรือน ศรีชมภู
ครู คศ.3

นายสมชาย อ่อนไสว
ครู คศ.2

นางสาวอรสา ยิ้มจันทร์

นายสุรศักดิื สุวรรณรัตน์