กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิรินทรา อ่อนศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศรัณยู สุนทรประสิทธิ์
ครู คศ.1

นายธวัชชัย แพงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายจักรกฤษณ์ ศรีไศล
ครูผู้ช่วย

นายมนตรี เมืองสนาม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจันทรวรรณ เปล่งศรีรัตน์
ครูอัตราจ้าง