กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุพัตรา คุลี
ครู คศ.3

นายอุบล ยศศรี
ครู คศ.3

นางสาวิตรี อ่อนไสว
ครู คศ.3

นายศรัณยู สุนทรประสิทธิ์
ครู คศ.1

พงษ์เทพ เฟื่องสำรวจ
พนักงานราชการ

นายมนตรี เมืองสนาม