กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุพัตรา คุลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอุบล ยศศรี
ครู คศ.3

พงษ์เทพ เฟื่องสำรวจ
พนักงานราชการ