กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอภิเดช โสภณ
ครู คศ.3

นางสาวพุทธชาติ กาวิไล
ครูผู้ช่วย