กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอภิเดช โสภณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพุทธชาติ กาวิไล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา อัมพะเศวต
ครูอัตราจ้าง