กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพุทธชาติ กาวิไล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวดลญา เพ็งศรีดา
ครูอัตราจ้าง