กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางคะชร ชาญประเสริฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงพร สุขธรรม
ครูอัตราจ้าง