กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงพร สุขธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางคะชร ชาญประเสริฐ
ครู คศ.2