กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์อัปสรณ์ ทวีกูล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปนัดดา ใจอ่อน
ครูผู้ช่วย