พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

1.ส่งเสริมให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพทางดนตรี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

2.จัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวสู่มาตรฐานวิชาชีพ

5.นำระบบพัฒนาคุณภาพงานมาใช้ในการบริหารจัดการและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

6.บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

7.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนจัดการเรียนรู้ รองรับการเข้าสู่อาเซียน และโรงเรียนมาตรฐานสากล

8.จัดบรรยากาศและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

 

เป้าประสงค์ (GOAL)

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพทางดนตรี มีทักษะชีวิต

2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็น

3. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

4. ครูและบุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและชุมชนมีส่วนร่วม

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้    

7. ครูจัดการเรียนการสอนสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

8. โรงเรียนมีหลักสูตรและครูจัดกระบวนการเรียนรู้รองรับโรงเรียนมาตรฐานสากลพร้อมเข้าสู่อาเซียน

9.โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้