กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชูจิตร สุดถนอม
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉรา ใจเย็น
ครู คศ.3