กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณิสาศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายนันทวุฒิ เดชฟุ้ง
ครูผู้ช่วย