กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณิสาศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนันทวุฒิ เดชฟุ้ง
ครูผู้ช่วย