กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนวัตฒ์ พิทักษ์วรพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมานพ เอี่ยมยิ้ม
ครู คศ.3

นายศุภชัย สังข์ทอง
พนักงานราชการ