กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนวัตฒ์ พิทักษ์วรพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมานพ เอี่ยมยิ้ม
ครู คศ.3